ویدیو| به شخصیت ساپینتو کاری ندارم/ تیم‌های یحیی دفاع کناری‌های فوق العاده‌ای دارند