زهرا کریمی از انگیزه‌های خود برای ترجمه این کتاب می‌گوید. او گفت: در این کتاب به خوبی نشان داده می‌شود که گورباچف و یارانش دقیقا می‌خواستند اصلاحات اقتصادی چین را پیاده‌سازی کنند.

مترجم این کتاب گفت: نویسنده می‌گوید همان سیاست‌هایی که در چین اجرایی شد در شوروی هم پیاده‌سازی شد و توضیح داده می‌شود که چرا یک سیاست مشابه، در چین موفق بود اما سرانجام اتحاد شوروی فروپاشی بود.

کریمی با مقایسه اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی در ایران با آنچه نویسنده از عوامل فروپاشی اتحاد شوروی نقل می‌کند، بر این باور است: گورباچف در اصلاحات دست بالا را نداشت. در دولت اصلاحات هم رئیس جمهور وقت همین شرایط را داشت.

مترجم در این مصاحبه، به بخش‌هایی از این کتاب اشاره می‌کند.