شهرخبر

فیلم| محسنی اژه‌ای: هر ترک فعلی جرم نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: بین کارها تفکیک قائل شویم، برخی اوقات افراد می‌خواهند کاری را انجام بدهند اما به لحاظ واقعیت موجود نمی‌شود این را می‌توان گفت ترک فعل؟

محسنی اژه‌ای افزود: در مواقعی هم داریم که فردی کوتاهی کرده است یا می‌توانسته کاری را انجام بدهد، اما انجام نداده؛ این موارد باید از هم جدا شوند.