طارمی از بهترین مهاجمان حال حاضر اروپاست | او بازیکنی کامل برای تیم محبوبم است