تکواندوکار ایران با شکست برابر قهرمان جهان برنز گرفت