اعتراف تلخ کاپیتان؛ ما تیم‌مان را بی اعتبار کردیم/ مشکلات غیرورزشی به ما ضربه زد