خاطره تلخ استقلال و خوش پرسپولیس از خورشیدی/ داوری که بیش از یکسال برای استقلال و پرسپولیس سوت نزده!