افزایش توانایی فردی در طول روز + رفع خشکی روده و قاتل فشار خون / روزی نباشد که این دانه را مصرف نکنید