اعتصاب نویسندگان آمریکا پروژه‌های زیادی را به تعلیق درآورد