جلسه شبانه برای انتخاب داور دربی/ گزینه خارجی ۱۰۰ درصد منتفی است