نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه در خصوص این وضعیت و  آینده بازار سرمایه به ارایه توضیحاتی پرداخته است.