طالبان: داشتن روابط حسنه با ایران بخشی از سیاست ما است