توافقات تجاری و بانکی در سفر سلطان عمان به ایران/ بخشی از تولید در عمان انجام خواهد شد