از ابتکارات عمان درباره مذاکرات برجام استقبال می‌کنیم