اکونومیست بر همین اساس شاخصی دارد با نام شاخص قدرت سخت. بر این اساس کدام کشور قدرتمندترین کشور جهان است؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: