فینال جام خذفی ؟ این جام را با قرعه کشی یا به استقلال بدهید یا به پرسپولیس...