بانوی کشتی ایران پرده برداشت: این اتفاق علیه من در آسیا افتاد | آن شب اصلا نتوانستم بخوابم!