افتخاری دیگر برای ستاره فوتبال ایران/ طارمی الگوی جوان پرتغالی