وضعیت قرمز در چلسی: تاد بولی از هواداران فرار می‌کند