علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز می‌گوید، که مصرف داخلی پایین چین، باعث شده است تا این کشور وابسته به تقاضای کالا از خارج کشور باشد.