وقوع تندباد در تهران، البرز و قم/ بارش باران در نقاط مختلف کشور