شهرخبر

فیلم/ جدیدترین موشک مهلک ایران چه ویژگی‌هایی دارد؟

جدیدترین موشک مهلک ایران چه ویژگی‌هایی دارد؟

موشک خیبر جدیدترین نسخه از خانواده موشک‌های خرمشهر است.خیبر با سوخت مایع با برد ۲۰۰۰کیلومتر و سرجنگی ۱۵۰۰کیلوگرمی است.از جمله ویژگی‌های بارز موشک خرمشهر برخورداری از سامانه هدایت است.