شهرخبر

عرق این چوب گوارش و روده شما را آرام می کند + بادشکن قوی و تقویت 100 ساله معده

عرق این چوب گوارش و روده شما را آرام می کند + بادشکن قوی و تقویت 100 ساله معده
صد آنلاین | خواص عرق دارچین: جلا دهنده قدرت بینایی، برطرف کننده بادها و مواد بارده، خشک کننده رطوبات دماغی، جاری کننده ادرار و خون حیض، تقویت کننده نیروی جنسی، مفید برای خفقان و اضطراب و وسواس، تقویت کننده اعضای رئیسه، محافظ معده و جگر و رفع بوی بد دهان همگی از خواص عرق دارچین هستند.

عرق دارچین جلا دهنده قدرت بینایی، برطرف کننده بادها و مواد بارده، خشک کننده رطوبات دماغی، جاری کننده ادراراست.


همچنین دارچین می تواند خون حیض، تقویت کننده نیروی جنسی، مفید برای خفقان و اضطراب و وسواس، تقویت کننده اعضای رئیسه، محافظ معده و جگر و رفع بوی بد دهان همگی را درمان کند.

 

خوردن آن را هیچ وقت از دست ندهید.

 

 

121111