در میزگرد نقد و نظر توسعه صنعتی گزیده سخنان محمد فاضلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه صنعتی در این موضوع را تماشا کنید.