به گزارش اکوایران، روند تزریق پول در بازار باز در هفته پایانی اردیبهشت ماه امسال مسیری ثابت را پشت سرگذاشته اما بررسی ها نشان می دهد این روند همچنان در مجموع دو بازار صعودی بوده است. به طور کلی بانک مرکزی در هر هفته از مسیر دو بازار می تواند تزریق پول در بازارها را مدیریت کند. در بازار باز ماهیت بده بستان بانک مرکزی و بانک ها میان مدت است و در مقابل این ماهیت برای مبادلات در بازار شبانه کوتاه مدت تعریف می شود. بررسی ها نشان می دهد در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی در مبادلات میان مدت بانک مرکزی با نهادهای مالی در مسیری ثابت حرکت کرده است.

تزریق زیر صد همت در بازار باز

در هفته اخیر، تزریق پول در بازار باز برابر با 90 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم برای دومین هفته متوالی پایین تر از مرز 100 همت ثبت شده و از تزریق های بی شمار خود فاصله گرفته است. مسیر ثابت رقم تزریق پول دربازارباز در حالی بوده که در مقابل جذب نقدینگی در این بازار روندی صعودی داشته است.  براساس داده های ثبت شده مشاهده می شود پول جمع آوری شده در اثر استقراض هفته پیش بانک ها در بازار برابر با 90 هزار و 440 میلیارد تومان بوده است.

در کنار وضعیت ثابت تزریق پول نرخ سود در این معاملات نیز برای هشتمین بار متوالی در مرز 23 درصد ثابت ماند.

بازار باز

صعود تزریق پول در بازار شبانه

در همین رابطه داده های ثبت شده در بازار شبانه نشان می دهد تزریق پول در این معاملات معادل با 67 هزار و 180 میلیارد تومان بوده و 18 هزار و 370 میلیارد تومان بیشتر از هفته قبل به ثبت رسیده است. در این بازار تزریق بانک مرکزی در بانک ها با نرخ سود سقف صورت می گیرد و برابر با 24 درصد است.

در نهایت مشاهده می شود ضمن آن که در بازار باز، تزریق پول در مسیری ثابت قرار داشته اما در بازار شبانه این رقم افزایشی قابل توجه پیدا کرده است. موضوعی که موجب رشد مجموع تزریق پول در بازار بین بانکی شده است. در همین رابطه در هفته اخیر رقم تزریق نقدینگی بانک مرکزی در مجموع دو بازار برابر با 157 هزار و 180 میلیارد تومان بوده که نسبت به هفته قبل خود حدودا 13.2 درصد بیشتر شده است.

بازار باز