افت 26 درصد تجارت ایران و آلمان؛ اثر تعلیق روابط نمایان شد