با این دانه ها فقط در طول روز یکبار نیاز به آب خوردن پیدا می کنید / کاهش تعرق و ادرار و آرامش دستگاه گوارش