متروی تهران چند کیلومتر طول و چند ایستگاه دارد؟ + عکس