ضربه کاری به قاچاقچیان موادمخدر/ توقیف یک فروند شناور