واشنگتن: ارسال جنگنده به اوکراین چند ماه طول می‌کشد