رگبار باران در ۸ استان | افزایش دمای هوا در جنوب | ۳ روز گرد و خاکی در بخشی از کشور