ادامه کاهش تولید نفت عراق در بحبوحه اختلاف با ترکیه