شهرخبر

نشست خبری رئیس سیمافیلم

عرفان کوچاری

اولین نشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلم صبح امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در مرکز سیمافیلم برگزار شد.

نشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلمنشست خبری مهدی نقویان رئیس سیمافیلم