شهرخبر

تصاویر خبرساز علیرضا دبیر با عصا در کنار محمد بنا

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران امروز چند حکم را صادر کرد و تصاویری به یادگار از او ثبت شد.

نکته درخور توجه اینکه علیرضا دبیر هنوز بعد از عمل جراحی پایش دست به عصا است و با همان شرایط به کار ادامه می‌دهد.

تصاویر خبرساز علیرضا دبیر با عصا در کنار محمد بنا

تصاویر خبرساز علیرضا دبیر با عصا در کنار محمد بنا

تصاویر خبرساز علیرضا دبیر با عصا در کنار محمد بنا

تصاویر خبرساز علیرضا دبیر با عصا در کنار محمد بنا