مسئولان موظف به رعایت بی‌طرفی در طول فرآیند انتخابات شدند