شهرخبر

آیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدان

عبدالرحمن رافتی

به مناسب آغاز دهه کرامت پرچم مزین به نام حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) با حضور خادمان رضوی و جمعی از مردم مومن همدان بر فراز شهر همدان به اهتزاز درامد.

آیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدانآیین اهتزاز پرچم رضوی بر فراز شهر همدان