زمان کافی برای اظهارنظر پژوهشگران درباره لایحه برنامه هفتم لحاظ شود