علم الهدی:اگر کسی بگوید فضای مجازی لازم نیست مانند این است که بگوید برای مسافرت اسب و شتر کافی است