عمان میزبان مذاکرات برجام می شود؟ | سفر مهم سلطان به ایران