شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#رئیسی

نسخه پیچی عجیب معاون رئیسی برای مردم/ فرزندآوری نیازمند شرایط خوب اقتصادی نیست

معاون رئیسی گفت: گاهی به اشتباه گمان می‌شود که فرزندآوری نیازمند شرایط اعلای اقتصادی است!
نسخه پیچی عجیب معاون رئیسی برای مردم/ فرزندآوری نیازمند شرایط خوب اقتصادی نیست

 انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حالیکه به راحتی فرزندش را به کانادا فرستاده بود، برای مردم فرودست نسخه پیچی می‌کند و می‌گوید: گاهی به اشتباه گمان می‌شود که پرورش فرزند و فرزندآوری نیازمند شرایط اعلای اقتصادی است!

 درحالیکه با شرایط مختلف اقتصادی در صورت غنای فرهنگی می‌توان زمینه بروز و ظهور توانمندی و رشد استعدادهای فرزندان را در خانواده و جامعه رقم زد که بارها شاهد اینگونه درخشش ها بوده ایم.