۱۹ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند