تفاهم نامه ایران و روسیه برای همکاری در زمینه حفاری های جهت دار