دبیرکل پیشین ناتو: باید بخشی از نیروهای خارجی در افغانستان باقی می‌ماندند