شهرخبر

طعنه سنگین همتی به موضع رسمی ایران درباره انتخابات ترکیه

طعنه سنگین همتی به موضع رسمی ایران درباره انتخابات ترکیه

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با اشاره به مضع سخنگوی وزارت خارجه درباره انتخابات ترکیه،سوالی معنادار مطرح کرد.

طعنه سنگین همتی به موضع رسمی ایران درباره انتخابات ترکیه

۲۱۲۲۰