عملیات وزارت اطلاعات و سپاه برای توقیف نفتکشی که ۵ سال تصرف غیرقانونی شده بود