دولت آلمان واگذاری بخشی از ترمینال هامبورگ به چین را تایید کرد