شهرخبر

نشست خبری مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه

مسعود شهرستانی

نشست خبری مسعود درستی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه صبح امروز ۲۰ اریبهشت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومهنشست مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه