ابهام درباره کشتی مشکوک آتش‌گرفته با سابقه انتقال نفت ایران!