شهرخبر

نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانی

امین آهویی

نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی صبح روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در سالن همایش این دانشگاه برگزار شد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانینشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانینشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانینشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانینشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانینشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانینشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانیسردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظام جهانی