برنامه جهانی غذا کمک به فلسطینی‌ها را تعلیق خواهد کرد